Privacy verklaring

Ardacon, gevestigd aan Drossaard 28 4285 TJ Woudrichem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bert Bosman
Drossaard 28
4285 TJ Nederland
+31 (0)6 2183 4267

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ardacon heeft op deze website een contactformulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden niet in een systeem opgeslagen en worden direct gemaild naar de specifieke persoon die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de consultant aan wie de mail gericht is of, bij een algemene aanvraag, naar ons algemene inbox. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van het contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt alleen het tijdstip bij het contactverzoek gevoegd om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bertbosman@ardacon.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ardacon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Ardacon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ardacon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien gewenst kan Ardacon en haar consultants na beëindiging van het contactverzoek de conversatie verwijderen. Neem daarvoor contact op met de betreffende consultant of medewerker.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ardacon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ardacon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ardacon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bertbosman@ardacon.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Ardacon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ardacon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via bertbosman@ardacon.com